همراه شما درتجارتی پر بار

اهداف و چشم انداز

گروه PMT براین باور است که الگوهای موفق باید تلفیقی از تعهد ونوآوری درجهت اعتبار برند وکمال کار تیمی باشد.

در راستای افزایش بهره وری شبکه خدمات مرتبط، این شرکت مصمم است تا به یک گروه پویا و با استانداردهای بین المللی تبدیل گردد.

 

 ارزش ها

– حفظ ارزش های اخلاقی و انسانی
– لزوم روز آمدی اطلاعات مشارکت کنندگان
– هماهنگی وانسجام
– مسئولیت پذیری، امانتداری
– شفافیت وصداقت
– ارتقاء سطح رضایتمندی طرفهای تجاری

اهداف استراتژیک

– ایمنی، اطمینان وصداقت
– پویایی
– کیفیت وکمیت
– بهره وری